1970’s Playboy ashtray

  • Sale
  • Regular price $24.00


1970’s Playboy ashtray

4” x 4”